Αυστηρή προειδοποίηση

ÅðéôñïðÞ ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Áêñüáóç áðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Äçìïóßùí Åðé÷åéñÞóåùí, Ôñáðåæþí, Ïñãáíéóìþí ÊïéíÞò Ùöåëåßáò êáé ÖïñÝùí ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò ôïõ ðñïôåéíïìÝíïõ, áðü ôïí õðïõñãü Åñãáóßáò, ãéá äéïñéóìü óôç èÝóç ôïõ ÄéïéêçôÞ ôïõ Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéþí (Ï.Á.Å.Å.),  ÄçìÞôñç Ôóáêßñç(öùôü) ôçí Ôñßôç 20 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Αυστηρή προειδοποίηση

Πλέον ο πρόεδρος του ΟΑΕΕ είναι αυστηρός.

Τονίζει να πάει σπίτι του εκείνος που δεν πληρώνει

Τις εισφορές για το μαγαζί του.Οι υπόλοιποι πολιτικοί

Τον άκουσαν με κατανόηση γιατί βαρέθηκαν τα φέσια.

Επομένως,οι πιο συνετοί και φερέγγυοι θα κρατήσουν

Τις επιχειρήσεις τους και οι πιο φοβικοί θα πάνε στο δημόσιο

Και τα πνευματικά επαγγέλματα που τα κριτήρια διαβίωσης

Είναι πιο χαλαρά και ανθρώπινα.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός-Εκδότης

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.