`Αψογη στάση

[inline:rx.jpg]
Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος Στατείρᾳ καὶ Ῥοδῷ καὶ Ῥωξάνῃ τῇ ἐµῇ γυναικὶ χαίρειν. Ἀντιταξάµενον ἡµῖν Δαρεῖον οὐκ ἠµυνάµεθα, εἰ µὴ τοὐναντίον, ηὐχόµην γὰρ ἐγὼ ζῶντα ὑπὸ τὰ ἐµὰ σκῆπτρα ἔχειν· ἐλαχίστως δὲ ἔχοντος ἐπὶ τῷ πνεύµατι αὐτοῦ τοῦτον κατέλαßον ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἀναπνοῇ, ὃν ἐλεήσας τῇ ἐµαυτοῦ χλαµύδι περιέστειλα. Ἐπυθόµην δὲ παρ’ αὐτοῦ τι ἀκοῦσαι περὶ τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ. Ὁ δέ µοι εἶπεν· «παρακαταθήκην ἔχε τὴν ἐµὴν θυγατέρα Ῥωξάνην καὶ συµßιώσει σοι». […] Τοὺς µὲν αἰτίους τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ ἠµυνάµην ἀξιοπρεπῶς […]. Προσέταξα δὲ ἡρῷον αὐτῷ γενέσθαι παρὰ τοὺς πατρῴους αὐτῷ ἥρωας· καὶ ὑµεῖς δὲ τῆς λύπης αὐτοῦ παύσασθε· ἐγὼ γὰρ ὑµᾶς ἀποκαταστήσω εἰς τὰ ἴδια ßασίλεια […]. Κατὰ γοῦν τὰς διατάξεις Δαρείου Ῥωξάνην τὴν ἐµὴν γυναῖκα σύνθρονόν µου εἶναι ßούλοµαι, ἐὰν δὲ καὶ ὑµεῖς µοι συµπνεύσητε, προσκυνεῖσθαι αὐτὴν ὡς Ἀλεξάνδρου γυναῖκα ßούλοµαι καὶ κελεύω. Ἔρρωσθε.

Σχετικά µε τα γυναικεία πρόσωπα της οικογένειας και τις τελευταίες στιγµές του Δαρείου Γ΄ του Κοδοµανού παρατηρείται σύγχυση, επειδή οι πηγές δε συµφωνούν µεταξύ τους. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείµενο είναι η Στάτειρα, αδερφή και σύζυγος του Δαρείου ξακουστή για την οµορφιά της, η µητέρα του Ροδώ και η φηµισµένη για την οµορφιά της κόρη του Ρωξάνη.

Νεκτάριος Κατσιλιώτης

Ιστορικός - Εκδότης

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *